Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 4


Najważniejsze informacje - Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 4

Adres Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 4

Aleja M.Piłsudskiego 10
Miejscowość Tychy
Kod pocztowy 43-100
Gmina miasto Tychy
Powiat Tychy
Województwo śląskie
Typ Zasadnicza szkoła zawodowa
Uprawnienia publiczna
Regon 27203994200000
Organ prowadzący Miasto na prawach powiatu

Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 4 mieści się w miejscowości Tychy pod adresem Aleja M.Piłsudskiego 10. Szkoła o profilu zawodowym mieści się na terytorium gminy Tychy, powiat Tychy , województwo śląskie. Organem zarządzającym jest miasto na prawach powiatu. Zasadnicza szkoła zawodowa znajduje się w rejestrze pod numerem 27203994200000.

Szkoła o profilu zawodowym realizuje program nauki w zakresie kształcenia ogólnego i praktycznego. W szkole o profilu zawodowym przedmioty ogólne są realizowane podobnie jak w liceum ogólnokształcącym i technikum, jednak tylko w zakresie podstawowym. Słuchacz zdobywa wiedzę i umiejętności praktyczne na poziomie podstawowym z zakresu wszystkich przedmiotów ogólnych. Od 1 września 2012 w ZSZ można nabywać umiejętności praktyczne w 76 zawodach. W każdym zawodzie w szkole zawodowej nauka trwa trzy lata. W ramach zawodu liczba umiejętności praktycznych jest różna, co oznacza, że poszczególny zawód może składać się z jednej, dwóch lub trzech kompetencji praktycznych do uzyskania przez kursanta. W szkole o profilu zawodowym szczególny nacisk położono na naukę zawodu. Stąd w ciągu trzech lat nauki, praktyka obejmuje min. 60% całego czasu przeznaczonego na praktykę zawodową. Praktyczna nauka zawodu odbywa się u pracodawcy, w ośrodkach kształcenia zawodowego czy w trakcie warsztatów szkolnych. Szkołę zawodową można ukończyć zdobywając tylko świadectwo jej ukończenia, bądź też dyplom poświadczający kwalifikacje zawodowe, o ile wychowanek przystąpi do dobrowolnego sprawdzaniu zawodowego, zaliczanego przed Okręgową Komisją Egzaminacyjną. Po zakończeniu ZSZ edukację można kontynuować w liceum ogólnokształcącym (uzupełniającym, nauka trwa dwa lata) lub w trzyletnim technikum uzupełniającym, jak również podnosić swoje umiejętności praktyczne na dodatkowych kursach zawodowych.

W 2013 roku całkowita ilość słuchaczy uczących się w placówce wynosiła 149, z czego 2 stanowiły uczennice, a 147 stanowili uczniowie. Powiat tychy ma zarejestrowane 6 szkoł zawodowych, a województwo śląskie - 246. Na 488 uczniów w powiecie przypada 6 innych szkół zawodowych (81,33 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 85,43 (21017 uczniów w wieku ponadgimnazjalnym na 246 placówek).

Mapa