Zsz


Najważniejsze informacje - Zsz

Patron Maria Skłodowska-Curie

Adres Zsz

Kolska 1
Miejscowość Konin
Kod pocztowy 62-500
Gmina miasto Konin
Powiat Konin
Województwo wielkopolskie
Typ Zasadnicza szkoła zawodowa
Uprawnienia publiczna
Regon 31159490600000
Organ prowadzący Miasto na prawach powiatu

Zsz znajduje się w miejscowości Konin pod adresem Kolska 1. Szkoła zawodowa ma lokalizację na obszarze gminy Konin, powiat Konin , województwo wielkopolskie. Organem zarządzającym jest miasto na prawach powiatu. Szkoła o profilu zawodowym widnieje w rejestrze pod numerem 31159490600000.

ZSZ realizuje program nauki w zakresie kształcenia ogólnego i praktycznego. W ZSZ przedmioty ogólne są realizowane podobnie jak w szkole licealnej i szkoła średniej o profilu technicznym, lecz wyłącznie w zakresie podstawowym. Uczeń zyskuje wiedzę i kwalifikacje na poziomie podstawowym z zakresu wszystkich przedmiotów ogólnokształcących. Od 1 września 2012 w szkołach o profilu zawodowym można zdobywać kwalifikacje w 76 zawodach. W każdym zawodzie w ZSZ kształcenia trwa trzy lata. Zależnie od zawodu ilość umiejętności praktycznych jest różna, co oznacza, że dany zawód może składać się z jednej, dwóch lub trzech umiejętności praktycznych do uzyskania przez praktykanta. W szkole zawodowej szczególny nacisk kładzie się na praktykę zawodową. Stąd w ciągu trzech lat edukacji, praktyka obejmuje ponad 60% łącznego czasu przeznaczonego na praktykę zawodową. Zdobywanie umiejętności praktycznych ma miejsce u pracodawcy, w ośrodkach kształcenia zawodowego czy w ramach warsztatów szkolnych. Szkołę zawodową można ukończyć otrzymując jedynie świadectwo jej ukończenia, bądź też dyplom poświadczający kwalifikacje praktyczne, o ile kursant przystąpi do dobrowolnego testu praktycznego, zaliczanego przed Okręgową Komisją Egzaminacyjną. Po zakończeniu szkoły zawodowej kształcenie można kontynuować w liceum (uzupełniającym, nauka obejmuje dwa lata) lub w trzyletniej uzupełniającej szkole o profilu technicznym, jak również podnosić swoje kwalifikacje praktyczne na dodatkowych kursach zawodowych.

W 2013 roku ogólna ilość słuchaczy pobierających edukację w placówce to 291, z czego 97 stanowiły uczennice, a 194 stanowili uczniowie. Powiat konin ma zarejestrowane 6 szkoł zawodowych, a województwo wielkopolskie - 179. Na 1250 uczniów w powiecie przypada 6 innych szkół zawodowych (208,33 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 132,31 (23684 uczniów w wieku ponadgimnazjalnym na 179 placówek).

Mapa