Zsz - Rolnik


Najważniejsze informacje - Zsz - Rolnik

Adres Zsz - Rolnik

KARBOWSKA 29
Miejscowość Brodnica
Kod pocztowy 87-300
Gmina miasto Brodnica
Powiat brodnicki
Województwo kujawsko-pomorskie
Typ Zasadnicza szkoła zawodowa
Uprawnienia publiczna
Regon 87168151100001
Organ prowadzący Powiat ziemski

Zsz - Rolnik znajduje się w miejscowości Brodnica pod adresem KARBOWSKA 29. Zasadnicza szkoła zawodowa funkcjonuje na terytorium gminy Brodnica, powiat brodnicki , województwo kujawsko-pomorskie. Organem prowadzącym jest powiat ziemski. Szkoła zawodowa figuruje w rejestrze pod numerem 87168151100001.

ZSZ realizuje program nauczania w zakresie nauczania ogólnokształcącego oraz praktycznego. W szkole o profilu zawodowym przedmioty ogólnokształcące są realizowane tak jak w szkole licealnej i szkole średniej technicznej, jednak wyłącznie w zakresie podstawowym. Uczeń zyskuje wykształcenie i umiejętności praktyczne na poziomie podstawowym z obszaru wszystkich przedmiotów ogólnych. Od 1 września 2012 w zasadniczych szkołach zawodowych można uczyć się w 76 zawodach. W każdym zawodzie w zasadniczej szkole zawodowej zdobywanie wiedzy obejmuje trzy lata. W obrębie zawodu liczba kompetencji praktycznych jest różna, co oznacza, że dany zawód może składać się z jednej, dwóch lub trzech kwalifikacji do uzyskania przez praktykanta. W szkole zawodowej główny nacisk położono na edukację zawodową. Dlatego też w ciągu trzech lat nauki, praktyka obejmuje ponad 60% całkowitego czasu przeznaczonego na naukę zawodu. Zdobywanie umiejętności praktycznych ma miejsce u pracodawcy, w ośrodkach kształcenia zawodowego czy w ramach warsztatów szkolnych. Szkołę o profilu zawodowym kończy się uzyskując jedynie świadectwo jej ukończenia, jak również dyplom poświadczający kompetencje praktyczne, o ile słuchacz podejdzie do dobrowolnego sprawdzaniu praktycznego, zdawanego przed Okręgową Komisją Egzaminacyjną. Po ukończeniu szkoły zawodowej kształcenie można kontynuować w liceum ogólnokształcącym (uzupełniającym, nauka obejmuje dwa lata) lub w trzyletniej uzupełniającej szkole o profilu technicznym, a także podnosić swoje kompetencje zawodowe na dodatkowych kursach zawodowych.

Powiat brodnicki ma zarejestrowane 8 szkoł zawodowych, a województwo kujawsko-pomorskie - 148. Na 878 uczniów w powiecie przypada 8 innych szkół zawodowych (109,75 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 92,48 (13687 uczniów na 148 placówek).

Mapa