Publiczne Gimnazjum Nr 5 W Radomiu


Najważniejsze informacje - Publiczne Gimnazjum Nr 5 W Radomiu

Patron JACEK MALCZEWSKI

Adres Publiczne Gimnazjum Nr 5 W Radomiu

WARSZAWSKA 12
Miejscowość Radom
Kod pocztowy 26-600
Gmina miasto Radom
Powiat Radom
Województwo mazowieckie
Typ Gimnazjum
Uprawnienia publiczna

Telefon Publiczne Gimnazjum Nr 5 W Radomiu

483641732
Regon 67274573900000
Organ prowadzący Gmina

Publiczne Gimnazjum Nr 5 W Radomiu znajduje się w miejscowości Radom pod adresem WARSZAWSKA 12. Numer tel. do gimnazjum to 483641732. Faks: 483641732. Placówka gimnazjalna znajduje się na obszarze gminy Radom, powiat Radom , województwo mazowieckie. Organem prowadzącym jest gmina. Serwis www gimnazjum znajdziemy pod adresem www.gim5radom.pl. Jednostka gimnazjalna funkcjonuje w rejestrze pod numerem 67274573900000.

Kształcenie w placówce gimnazjalnej trwa trzy lata i kończy się ogólnopolskim egzaminem przeprowadzanym w kwietniu w trzeciej klasie szkoły gimnazjalnej. Podejście do testu jest jednym z warunków ukończenia gimnazjum. Rezultaty egzaminu są sprawdzane przez egzaminatorów oddelegowanych przez zwierzchnika Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Arkusze testowe są poufne tak, że egzaminatorzy nie mają danych czyje testy oceniają. Wyniki sprawdzianu umiejętności w formie stosownego dokumentu wychowankowie otrzymują ok. 1,5 miesiąca po przeprowadzeniu sprawdzianu umiejętności.

Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z zakresu jednego z przedmiotów objętych sprawdzianem gimnazjalnym są zwolnieni z odpowiedniej części sprawdzianu gimnazjalnego. W tym przypadku uczeń osiąga z danej części egzaminu maksimum możliwych punktów. Wynik sprawdzianu gimnazjalnego stanowi połowę maksymalnej możliwej do osiągnięcia puli punktów rekrutacyjnych do szkół ponadgimnazjalnych.

W 2013 roku łączna liczba gimnazjalistów uczących się w placówce była równa 352, z czego 162 stanowiły uczennice, a 190 to gimnazjaliści. W gimnazjum jest zatrudnionych łącznie 44 nauczycieli, z czego 37 na cały etat oraz 7 w niepełnym wymiarze godzin. Na jednego gimnazjalistę przypada 0,13 nauczycieli. Stosunek lektorów nauczających w pełnym wymiarze godzin do lektorów pracujących nauczających w niepełnym wymiarze godzin wynosi 5,29. Powiat radom ma zarejestrowane 30 gimnazjów, a województwo mazowieckie - 1003. Na 6435 uczniów w powiecie przypada 30 innych gimnazjów (214,5 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 149,6 (150050 uczniów na 1003 placówek).

Pod względem liczby nauczycieli przypadających na jednego gimnazjaliste szkoła plasuje się na następującym miejscu:

  • w mieście Radom: 70
  • w gminie Radom: 70
  • powiat Radom: 70
  • województwo mazowieckie: 2257

Mapa