Technikum W Mieczysławowie


Najważniejsze informacje - Technikum W Mieczysławowie

Adres Technikum W Mieczysławowie

Mieczysławów 2
Miejscowość Wały B
Kod pocztowy 99-314
Gmina Krzyżanów
Powiat kutnowski
Województwo łódzkie
Typ Technikum
Uprawnienia publiczna
Regon 47289572900003
Organ prowadzący Minister ds. rolnictwa i rozwoju wsi

Technikum W Mieczysławowie mieści się w miejscowości Wały B pod adresem Mieczysławów 2. Technikum funkcjonuje na obszarze gminy Krzyżanów, powiat kutnowski , województwo łódzkie. Organem zarządzającym jest minister ds. rolnictwa i rozwoju wsi. Szkoła średnia techniczna posiada wpis w rejestrze pod numerem 47289572900003.

Słuchacz technikum będzie musiał wybrać dwa przedmioty na poziomie rozszerzonym, które wiążą się ze zdobywanymi kwalifikacjami zawodowymi. Jednym z tych przedmiotów musi być: matematyka, biologia, geografia, fizyka lub chemia. Przedmioty na poziomie podstawowym będą wykładane w klasach I i II. Ukończenie czteroletniego technikum umożliwia uzyskanie certyfikatu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe po zdaniu stosownego egzaminu zawodowego, jak również uzyskanie świadectwa maturalnego po zdaniu egzaminu dojrzałości.

W 2013 roku całkowita ilość wychowanków uczących się w placówce to 112, z czego 61 to słuchaczki, a 51 stanowili słuchacze. Powiat kutnowski ma zarejestrowane 9 szkoł technicznych, a województwo łódzkie - 186. Na 1572 uczniów w powiecie przypada 9 innych szkół średnich technicznych (174,67 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 169,99 (31618 wychowanków na 186 placówek).

Mapa