Zsz W Zespole Szkół Im. Gen. F.kamiński


Najważniejsze informacje - Zsz W Zespole Szkół Im. Gen. F.kamiński

Adres Zsz W Zespole Szkół Im. Gen. F.kamiński

Cmentarna 6
Miejscowość Adamów
Kod pocztowy 21-412
Gmina Adamów
Powiat łukowski
Województwo lubelskie
Typ Zasadnicza szkoła zawodowa
Uprawnienia publiczna

Telefon Zsz W Zespole Szkół Im. Gen. F.kamiński

257553169
Regon 03031116500010
Organ prowadzący Powiat ziemski

Zsz W Zespole Szkół Im. Gen. F.kamiński znajduje się w miejscowości Adamów pod adresem Cmentarna 6. Nr tel. do szkoły to 257553169. Nr faksu: 257553169. Zasadnicza szkoła zawodowa znajduje się na terytorium gminy Adamów, powiat łukowski , województwo lubelskie. Organem nadzorującym jest powiat ziemski. Szkoła o profilu zawodowym figuruje w rejestrze pod numerem 03031116500010.

Szkoła zawodowa realizuje program nauczania w zakresie kształcenia ogólnego oraz zawodowego. W szkole o profilu zawodowym przedmioty ogólnokształcące są nauczane tak jak w liceum i szkoła średniej o profilu technicznym, ale wyłącznie w obszarze podstawowym. Kursant zdobywa wiedzę i kwalifikacje na poziomie podstawowym z obszaru wszystkich przedmiotów ogólnokształcących. Od 1 września 2012 w szkołach zawodowych można zdobywać kwalifikacje w 76 zawodach. W każdym zawodzie w zasadniczej szkole zawodowej nauka trwa trzy lata. Zależnie od zawodu liczba kwalifikacji jest różna, co oznacza, że poszczególny zawód może składać się z jednej, dwóch lub trzech umiejętności praktycznych do uzyskania przez ucznia. W szkole o profilu zawodowym główny nacisk położono na kształcenie praktyczne. Dlatego też w ciągu trzech lat edukacji, praktyka obejmuje min. 60% całkowitego czasu przydzielonego na naukę zawodu. Zdobywanie kwalifikacji zawodowych odbywa się u pracodawcy, w centrach kształcenia praktycznego czy w ramach warsztatów szkolnych. Szkołę o profilu zawodowym można ukończyć otrzymując tylko świadectwo jej ukończenia, bądź też dyplom dokumentujący kompetencje praktyczne, o ile kursant podejdzie do nieobligatoryjnego egzaminu zawodowego, zaliczanego przed Okręgową Komisją Egzaminacyjną. Po zakończeniu ZSZ kształcenie można kontynuować w liceum (uzupełniającym, nauka obejmuje dwa lata) lub w trzyletniej uzupełniającej szkole o profilu technicznym, lub podnosić swoje umiejętności praktyczne na dodatkowych kursach zawodowych.

W 2013 roku łączna liczba kursantów uczęszczających na lekcje w placówce była równa 139, z czego 39 to słuchaczki, a 100 stanowili słuchacze. Powiat łukowski ma zarejestrowane 6 szkoł zawodowych, a województwo lubelskie - 126. Na 544 uczniów w powiecie przypada 6 innych szkół zawodowych (90,67 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 64,54 (8132 uczniów w wieku ponadgimnazjalnym na 126 placówek).

Mapa