Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna W Zespole Szkół Specjalnych Im. Jana Brzechwy W Opocznie


Najważniejsze informacje - Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna W Zespole Szkół Specjalnych Im. Jana Brzechwy W Opocznie

Adres Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna W Zespole Szkół Specjalnych Im. Jana Brzechwy W Opocznie

Piotrkowska 61
Miejscowość Opoczno
Kod pocztowy 26-300
Gmina Opoczno
Powiat opoczyński
Województwo łódzkie
Typ Zasadnicza szkoła zawodowa
Uprawnienia publiczna

Telefon Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna W Zespole Szkół Specjalnych Im. Jana Brzechwy W Opocznie

447371455
Regon 00108852800000
Organ prowadzący Powiat ziemski

Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna W Zespole Szkół Specjalnych Im. Jana Brzechwy W Opocznie mieści się w miejscowości Opoczno pod adresem Piotrkowska 61. Numer tel. do szkoły to 447371455. Numer faksu: 447361456. ZSZ mieści się na obszarze gminy Opoczno, powiat opoczyński , województwo łódzkie. Organem prowadzącym jest powiat ziemski. Szkoła zawodowa znajduje się w rejestrze pod numerem 00108852800000.

Szkoła zawodowa realizuje program nauczania w zakresie kształcenia ogólnego oraz zawodowego. W szkole o profilu zawodowym przedmioty ogólne są realizowane podobnie jak w liceum i szkole średniej technicznej, jednak tylko w zakresie podstawowym. Kursant zdobywa wiedzę i umiejętności praktyczne na poziomie podstawowym z zakresu wszystkich przedmiotów ogólnych. Od 1 września 2012 w ZSZ można kształcić się w 76 zawodach. W każdym zawodzie w szkole zawodowej nauka obejmuje trzy lata. W ramach zawodu liczba kwalifikacji jest różna, co oznacza, że poszczególny zawód może składać się z jednej, dwóch lub trzech kwalifikacji do uzyskania przez praktykanta. W szkole zawodowej szczególny nacisk położono na naukę zawodu. W związku z tym w ciągu trzech lat nauki, praktyka obejmuje minimum 60% całego czasu przypisanego na kształcenie zawodowe. Praktyczna nauka zawodu ma miejsce u pracodawcy, w ośrodkach kształcenia praktycznego czy w trakcie warsztatów szkolnych. Szkołę o profilu zawodowym można ukończyć uzyskując jedynie świadectwo jej ukończenia, jak również dyplom potwierdzający kompetencje praktyczne, o ile kursant przystąpi do nieobligatoryjnego egzaminu praktycznego, zaliczanego przed Okręgową Komisją Egzaminacyjną. Po skończeniu szkoły o profilu zawodowym edukację można kontynuować w liceum ogólnokształcącym (uzupełniającym, nauka trwa dwa lata) lub w trzyletnim technikum uzupełniającym, jak również podwyższać swoje kwalifikacje zawodowe na dodatkowych kursach zawodowych.

W 2013 roku łączna ilość uczniów pobierających naukę w placówce wynosiła 13, z czego 2 stanowiły kursantki, a 11 stanowili uczniowie. Powiat opoczyński ma zarejestrowane 8 szkoł zawodowych, a województwo łódzkie - 116. Na 383 uczniów w powiecie przypada 8 innych szkół zawodowych (47,88 na placówkę), a średnia w województwie to 87,28 (10125 uczniów w wieku ponadgimnazjalnym na 116 placówek).

Mapa